Örömhír Evangéliumi gyermeklap

Örömhír Evangéliumi gyermeklap
Logó

2018. február 22., csütörtök

Hála a szülőföldért

 „Mindenért hálát adjatok,
mert ez az Isten akarata ...
a ti javatokra” (1Thesszalonika 5,18).

 Milyen a hangulatod, amikor morogsz, zsörtölődsz, durcás­kodsz, elégedetlenkedsz? Ilyenkor biztosan nem tudsz moso­lyogni, örülni, nevetni, énekelni. Isten a te javadra azt sze­retné, ha a szíved hálás lenne mindazért, amivel Ő – sokszor a szüleiden keresztül – megajándékoz.
Idén minden Örömhírben egy fontos témára irányítjuk a figyelmedet. Gyakorold magad naponta a hálaadásban!


Talán tanultátok már az iskolában, hogy a magyarok hogyan jöttek be Árpád vezeté­sével a Kárpát-medencébe. Azt azonban nem hangsúlyozzák a történelemkönyvek, hogy Isten az, aki meghatározza szülőföl­dünk határait. A Bibliában így olvashatsz erről: Isten „az egész emberi nemzetsé­get is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elren­delt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent” (ApCsel 17,26).
Isten tehát nemcsak szülőföldünk hatá­rát határozta meg és azt, hogy meddig bir­tokolhatjuk ezt a földet, hanem egy célt is tűzött elénk: Keressük az Istent!
Kölcsey Ferenc is hitte ezt, ezért írja a Himnusz 2. versszakában Istenről:
Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére.
Az Istentől kapott földet el is lehet veszí­teni, mert meghatározta elrendelt idejüket, meddig birtokolhatják földjüket a népek. Ezt láthatjuk Izráel történetében. Isten megajándékozta őket az Ígéret földjével, de elvette tőlük, amikor sorozatosan ellene lázadtak, nem keresték Őt.
Sajnos történelme folyamán a magyar nép is sokszor fordított hátat Istennek, de mindig voltak közöttük olyanok, akik keresték az Istent, akik Jézust Megváltó­juknak fogadták el és hűségesen követték Őt. Történelmünkben sokszor volt végve­szélyben a hazánk, de Isten eddig mindig megkegyelmezett nekünk.
Hálásak lehetünk azokért a vezetőkért, akik könyörögtek népünk lelki ébredésé­ért, üldözést szenvedtek Krisztusba vetett hitükért, és sokszor életüket áldozták népünk megtartatásáért.
Mit tehetsz te a szülőföldedért?
Adj hálát Istennek:
hazánkért, amelyet tőle kaptunk;
kegyelméért, amellyel – bűneink ellenére – megtartott minket ezen a földön;
azokért, akik hívő szívvel, életük példájá­val sokat tettek azért, hogy megmarad­hassunk szülőföldünkön.

Keresd Istent, fogadd életedbe Jézus Krisz­tust, a Megváltót! Ha befogadtad Őt, segí­teni fog neked abban, hogy neki tetsző éle­tet élj.

Tanulj szorgalmasan, hogy Isten téged is használni tudjon hazád szolgálatában!
Draskóczy Gábor

A cikk az Örömhír 2015/1 3.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2018. január 31., szerda

Jézus Krisztus földi hazája 2


 Milyen csoportokból állt a lakosság?

Gondolkoztál már azon, milyen lehetett az élet 2000 évvel ezelőtt, amikor az Úr Jézus Izráel országában élt?
Ma azt látod, hogy az emberek nagyon különfélék. Az egyik gyermeknek nagyon gazdagok a szülei, autóval hozzák az iskolába, és mindig jó cuccokban jár. A másik meg örül, ha tudnak neki tízórait csomagolni otthon. Az utcán látsz kéregető embereket, mindenféle árusokat, vagy vakokat, akik fehér bottal járnak.
Nem volt ez másképpen az Úr Jézus idejében sem. Sokszor látjuk Őt olyan emberek közelében, akiket a társadalom megvetett. Jézus nagy szeretettel fordult a beteg, sánta, vak és siket emberekhez. Úgy segített rajtuk nemegyszer, hogy meggyógyította őket. Így például a vak Bartimeusnak, miután Jézus visszaadta a látását, nem kellett többé koldulnia.
Akkor az asszonyokat nem sokra becsülték, akárcsak a gyermekeket, siketeket, vakokat és a rabszolgákat. Jézus
szakított a zsidó szokással: őt asszonyok is kísérték útjain.
A vámszedőket is lenézték a zsidók, mert az idegen, római megszállókat szolgálták ki. Sokszor be is csapták az embereket azzal, hogy több vámot kértek, mint amennyi jogos lett volna. Jézus azonban nem vetette meg őket, sőt tanítványai közé hívta meg egyiküket, Mátét (Lévit). Amikor a vámszedők és bűnösök meghívták Őt, elment a házukba és velük együtt evett.
A farizeusoknak, akik főleg az írástudók közül kerültek ki, ez sehogy sem tetszett. Ők voltak a kiváltságosak, akik ismerték Isten törvényét, és magukat különbeknek tartották a többi embernél.
Hasonlóképpen a papok is magasan hordták az orrukat. Az Úr Jézus velük is szóba állt, de ők nem igazán hallgattak Őrá, sőt újabb meg újabb indokokat kerestek arra, hogy félretegyék Őt az útból. Nem hitték, hogy Ő a megígért Messiás, és féltették tőle hatalmukat.
Néhány írástudó és rabbi a szegény réteghez tartozott, mert nekik tiltva volt, hogy munkájukért fizetést vegyenek fel. Ezért sokan kézművességből tartották el magukat.
Némelyek kereskedéssel foglalkoztak, mások mindenféle kézműves munkát végeztek. Az Úr Jézus nevelőapja, József például ács volt. A Genezáret-tó partján nagyon sokan halászatból éltek.
A végére hagytam a pásztorokat. Őket aztán senki nem tisztelte. Piszkosak voltak, birkaszaguk volt. Pfúj! Isten azonban egészen másképpen tekintett rájuk: ők voltak az elsők, akiknek angyal hirdette, hogy megszületett a Megváltó.

Előd Erika

A cikk az Örömhír 2015/2 8.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2018. január 25., csütörtök

Megjelent az Örömhír gyermeklapunk 2018 első száma

1990 óta a gyermekek, a családok és a gyülekezetek szolgálatában.

ÖRÖMHÍR 2018/1. szám tartalma

Borító: Nóé hálaáldozata – grafika

Isten szövetsége az emberiséggel – Ferenci Gábor írása a szövetség mibenlétéről, az emberi és Isten általi szövetségek különbségéről

Olvasd el, és válaszolj!: Gyügyei Krisztina kérdései és feladatai az özönvízről és Nóé hálaáldozatáról az 1Mózes 6. 8. és 9. fejezetének válogatott igeversei alapján

Gyere velünk a Biblia korába!: Élet az özönvíz előtt és után – Előd Erika írása a korai időkről

Misszió: I. Idegen szövetségek, a vallások – Mi a különbség a vallások és a biblikus hit között? 1. Az iszlámról, az egyik nagy világvallásról – Tamás Szilvia írása

II. Imádság Észak-Koreáért 2.

Jézus halála az én életem: Földi és mennyei ajándék – Gaál Éva evangélizáló írása

Vagdosó: Bárka makett
Matrica: Igeverses kártyák, fejtörők
Barkács: Szivárvány – színes papírszívekből füzéreket készíthetünk, melyekre felírhatjuk Isten ígéreteit és igazságait Sztanevné Rácz Katalin magyarázata szerint.

Fejtörő: Isten mentő szeretete – 3 feladat az özönvízzel kapcsolatban 
Gyerekszáj: Nóé történetéhez – két kis eset

Miről beszélnek a tárgyak?: Tiszta-e a ruhád? – Zsuzsa néni tanítása a fehér ruháról

Imasarok: Imatémák gyermekeknek

Folytatásos történet: Csilla története 1. A félelmetes nap –Bijl-Fodor Izabella írása egy tini lányról, aki megszégyenül osztálytársai előtt

Óvd a szíved!: Egy hívő tini lány gondolatai a divatról – Ferenczi Anna Nadett írása

Útmutató felnőtteknek: Javaslatok az újság használatához hitoktatóknak, szülőknek, nagyszülőknek – Kosteleczki Jánosné rovata

Könyvajánló: Az Evangéliumi Kiadó néhány kiadványa a teremtésről, vízözönről,evolúcióról


A 2017. évi pályázat eredményhirdetése

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2018-ban 1 pld. ára 450 Ft, az újság éves előfizetése 2 700 Ft (postaköltséggel együtt).
Aki megteheti, kérjük, átutalással fizessen, így könnyít anyagi terheinken.
A VISZ számlaszáma 10103056-39003421-00000008 a Budapest Banknál.

2018. január 23., kedd

Jézus Krisztus földi hazája 1.

A terület felosztása és földrajza

Újságunk ez évi számaiban mindig találsz majd egy szögletes matricát, amelyet erre a térképalapra ragaszthatsz fel, és év végére szép, színes térképed lesz arról a területről, ahol Jézus élt.
Ma Izrael állam és Palesztina országa osztozik rajta, de sajnos folyamatos háborúzás van közöttük.
Jézus korában ez a terület a Római Birodalom része volt, amelyet hat tartományra osztottak fel. Északon Sziro-Főnícia határolja. Idei, folytatásos történetünknek ez is az egyik helyszíne. Déli részén találod a Karmel-hegyet, ahol Illés próféta mutatta be áldozatát (az Olvasd el, és válaszolj! c. rovat mostani feladataiban foglalkozhatsz a témával).
Dél felé haladva láthatjuk a térképen Galileát: itt van Názáret, ahol Jézus a gyermek- és ifjúko­rát töltötte. Itt kezdte tanítani az embereket Isten országáról.
Következik Samária, amelyet a zsidók inkább elkerültek, mert keverék-nép lakta. Jézus nem tett kerülőt, és itt találkozott a samáriai asszonnyal, aki hitre jutott Jézusban (János 4).
Délre tőle található Júdea Betlehemmel, ahol Jézus született. Nem messze tőle van Jeruzsálem, az ország fővárosa és vallási központja a temp­lommal.
A Jordán-folyó nyugati partján fekszik Dekapolisz, vagy a Tízváros. Jézus itt, a Genezáreti tó közelében levő Gadarában szabadított meg egy ördögtől megkötözött embert.
Északon van még Trachonitisz, Dekapolisztól délre pedig Perea.
Északról délre, egy mély árokban folyik a Jordán folyó, melynek vize táplálja a Genezáreti tavat, és amely délen a Holt-tengerbe ömlik; ennek vízszintje 416 m-rel van a világtenger szintje alatt. Keleten vannak a maga­sabb hegyek. Az ország fel­színe nyugat felé lejt, egé­szen a tenger menti síkságig. Időjárása változatos, a mér­sékelttől a trópusiig több­féle éghajlati terület megta­lálható. Esős téli és száraz nyári időszak váltakozik.
Ebben a rovatunkban sze­retnénk végigkalauzolni az egész területen, hogy megis­merd a Jézus korabeli életet.

Előd Erika

A cikk az Örömhír 2015/1 6.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2018. január 16., kedd

Óvd a szíved - A média

Óvd a szíved!
 A média

A mesevilágban mindig jelen volt az emberi erőt meghaladó hőstett. A szegény, hétköznapi embernek minden korban bátorító volt arra gondolnia, hogy egy bátor tettel kitűnhet a tömegből.
Te is képzelődtél már hasonlóról? Egyszer majd te leszel az, aki megmented a világot? Vagy te leszel az a lány, akire rátalál a délceg királyfi?
Teljesen természetes, hogy hívő gyermekek is álmodoznak ilyesmiről. Milyen veszélyeket rejthetnek a mesék? Mitől óvjam a szívemet? – kérdezheted.
Amióta a meséket ritkábban olvassuk könyv­ből, kevesebbszer képzeljük el mi magunk a törté­netet. A filmekkel, internetes játékokkal valaki más elképzelése épül be a gondolkodásunkba. Sokszor a mesék, főként a filmek nagyon valóságosnak hat­nak. Eltűnik a határ a mese és a valóság között, és kitalált dolgokat is igaznak vélünk. Ezzel a módszer­rel sok-sok olyan dolgot is eléd tárhatnak, amelyek­kel egyébként nem foglalkoznál. Talán tartózkodsz az erőszaktól, a keleti vallásoktól, küzdősportoktól. Ám azok a legtöbb rajzfilmben (Ninjago, Chima, Tini Ninja teknőcök) megjelennek, és rossz üzeneteket közvetítenek feléd. Például azt, hogy az erő benned vagy a természetben rejtőzik, vagy a bajban Pókem­berhez, Supermanhez fordulhatsz; a legjobb orvos­ságot mindenre Törpapa tudja kikeverni. Tehát arra biztatnak, hogy a természet erőiben, a szuperképes­ségekben és a mágiában bízz. Pedig ezek vagy nem léteznek, vagy a Sátán erejét használják.
Isten a világmindenség Királya, Ő az élő Úr, akinek az ereje igazi és jó erő!
Ezért Isten erejében bízz! Minden bajoddal, gon­doddal, de az örömeiddel is Őhozzá fordulj!
Isten, a te Teremtőd, Alkotód így szól hozzád:
„Én, az Úr, vagyok a te Istened... Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Mózes 20,2–3).
Te pedig, ha már hozzá tartozol, válaszolhatsz neki ezzel az igeverssel:
„Te vagy az én erőm, rád figyelek, Isten az én erős váram” (Zsoltárok 59,10).
A legújabb és az egyik legveszélyesebb módszer az, amikor a varázslást vagy a különleges képessé­geket hétköznapi köntösbe bújtatják. Bemutatják a varázslócsaládot vagy a kedves boszi kislányt, aki a legjobb barátnőd lehet. Aztán ott vannak azok a mesék, amelyekben mindenféle varázsigék hangza­nak el, teljes természetességgel. Sajnos, a varázsigék a Sátán előtt nyitogatják a szíved kapuját!
Tudtad, hogy Isten gyűlöli a varázslást és a mágiát? Mivel szeret téged, óva int ezektől.
„Ne legyen köztetek… varázslást űző, se jelma­gyarázó, kuruzsló vagy igéző!” (5Mózes 18,10).
Gondold végig, hogy kedvenc főhőseid vajon Istennek tetsző példát adnak-e eléd?
Mi jut eszedbe, amikor a Biblia csodáiról hallasz? Jézus is egy lenne a sok szuperhős közül? Ő is egy klassz, csodatévő mesefigura? Egy ovis kisfiú, amikor tanítója Jézus csodáiról beszélt, így kiáltott fel: Igen, Jézus varázsló! Semmiképpen! Az igazság, amelyet a Bibliában olvashatunk, az, hogy JÉZUS MA IS ÉLŐ SZEMÉLY, MINDENHATÓ ÚR!
Hasonlítsd össze a média és Isten helyét az éle­tedben! Mennyi időt töltesz tévénézéssel, gépezés­sel vagy azzal, hogy nyomkodod a mobilodat, illetve mennyi időt töltesz bibliaolvasással, imádsággal?
Mit gondolsz, melyiknek van nagyobb hatása a gondolkodásodra? Eszedbe jutnak olyan helyzetek, amikor a tetteidet az irányította, amit a média áraszt rád? Volt, amikor sikerült Jézus példáját követned, és Isten erejével uralkodnod például az indulataidon, ha megbántott valaki, vagy igazságtalanság ért?
Állíts mércét magadnak és kérd egy hívő fel­nőtt segítségét! Bölcsen szűrd meg, mit engedsz a fejedbe, a fejedből pedig a szívedbe szivárogni!
„Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszé­dedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsoltárok 119,10–11).
Ferenci Gábor és Virág

Az ÓVD A SZÍVED rovat előző számainkban megjelent írásai a VISZ honlapján olvashatók, (www.visz.org) az Örömhír újság ÖRÖMHÍR PLUSZ menüpontjában.

A cikk az Örömhír 2015/3 6.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2017. december 20., szerda

Hála

HÁLA

Mit is jelent a hála szó? Egy késztetést, hogy kifejezzük köszönetünket annak a személynek, aki jót tett velünk. Elsősorban Istennek kell hálát adnunk, mert minden jó Tőle származik. Sokan azonban csak a rosszat, a hibát keresik mindenben. Példa előttem a mindig hálás, örök vidám Pollyanna, akit Az élet játéka című könyvből ismerek. Pollyanna nagyon szeretett volna egy babát, ám a missziós csomagban, amelyet támogatásképpen
kaptak, csak egy mankó volt. Először nagyon elkeseredett, de aztán az apukája megtanított neki egy játékot: mindenben keresse meg, mi a jó. Hogy minek örült ebben a helyzetben a kislány? Annak, hogy nem volt szüksége a mankóra. 
Vajon én miért adhatok hálát Istennek az életemben? Hálát adhatok a családomért, rokonaimért. Hálás vagyok a szüleimért, akik szeretettel gondoskodnak rólam és a testvéreimről. Kicsi koromtól kezdve hitre neveltek, elvittek gyülekezetbe, és életükkel példát mutatnak, hogyan élhetünk Istennek tetsző életet. Együtt éreznek velem, és mindig
érzem, hogy szeretnek – akkor is, ha valami olyat kell tennem, amihez nincs túl sok kedvem. Hálás vagyok a barátaimért. Ugyan nincs sok barátom, de azok igaziak, és beszélgethetek velük Isten dolgairól is.
Hálás vagyok a sok-sok hasznos tárgyért, amim csak van, és hogy nincs hiányom semmiben. Legfőképpen azonban Isten csodás tervéért vagyok hálás, amelyet véghezvitt az Úr Jézus, hogy megmeneküljünk a bűneink következményétől. Nagyon örülök, hogy járhatok gyülekezetbe, és hogy olvashatom mindennap a Bibliát.
Ficsor Fanni (15 éves), Mohács


A cikk az Örömhír 2015/5 3.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2017. december 1., péntek

Óvd a szíved


Óvd a szíved!

Manapság talán már minden gyermek hallotta a természetgyógyászat kifejezést. A körülöttünk lévő természet gyönyörű, és minden, aminek a természethez köze van, nyilván csak jó lehet. Hát még akkor, ha betegségeinkben kínál gyógyulást! Ki ne választaná a természeteset?
A baj csak az, hogy az Úr Jézus visszajövete- léhez egyre jobban közeledve a Gonosz, aki az embereket könnyen be tudja csapni, kölcsön vette ezt a kifejezést, és csupa olyan módszerrel töltötte fel, melyeknek sem a természethez, sem a gyógyításhoz nincs igazán közük.
Néhány száz évvel ezelőtt természetgyó­gyászaton a gyógyfüves-gyógyteás módszere­ket értették, amelyek a mai gyógyszeres gyó­gyítások alapjai lettek. Még ma is vannak olyan gyógyteák, melyeket az orvosok is ajánlanak. Például jó lehet megfázásos, köhögéssel járó betegségben a menta- vagy a kakukkfű tea mézzel. A helyes gyógyteás kezelés az orvos­lás kiegészítő ága. Ám mivel a gyógyteákban is valóságos hatóanyagok vannak, ezeket senkinek nem tanácsos kellő ismeretek nélkül, például a szomszéd néni tanácsai alapján iszogatni. Nem elég csak a gyógyteákat ismerni, jól kell ismerni a betegségeket is, sőt a betegség-megállapítás minden csínját-bínját is.
A másik, ennél is nagyobb baj a természet- gyógyászattal az, hogy ma számtalan, vallási ala­pon kitalált, varázslásos módszert is ezek közé sorolnak, és a mi kis országunkban is divatba hoztak. Ilyenek az akupunktúra, akupresszúra, talpmasszázs, vagy a gyerekfogászatokon hasz­nált fülklipszek, a magnetikus kezelések - kézrátétel, masszázs ágy, karkötők -, nem is beszélve a homeopatikus úgymond „gyógysze­rekről". Itt említhetjük a relaxációs, meditációs módszereket is. Az Úr Jézus a Bibliában hatá­rozottan elmondja nekünk, hogy Isten utálja a varázslást (5Mózes 18,10), éppen úgy, ahogyan a babonaságokat is, mert ezek a Gonoszhoz köt­nek minket, aminek sajnos nagyon súlyos követ­kezményei lehetnek ránk nézve.
Igen ám, de az, aki nem jártas az orvoslás­ban, hogyan tudja megkülönböztetni az Úr Jézus előtt is kedves gyógyító módszereket a varázslástól?
Itt most egy nagyon egyszerű megkülönböztetési lehetőséget mondok el nektek. A mai természetgyógyászatnak nevezett, varázslásos módszerekkel kapcsolatban mindig hangsúlyozzák a hitet. Azt mondják, azoknak használ, akik hisznek benne. Miközben tudjuk, hogy az Úr Jézustól az orvostudomány révén kapott gyógyításokhoz nincs szüksége senkinek a hitre. Amikor valakinek például súlyos tüdőgyulladása van, ha a megfelelő antibiotikumot adják neki, akkor is meggyógyul, ha még csak azt sem tudja, hogy bármiféle gyógyszert kap!
Ahogyan már az iskolában is tanultátok, az embernek öt érzékszerve van: a látása, a hallása, a szaglása, az ízérzékelése és a tapintása. Ezek segítségével igazodunk el a látható, testi világban. Ám kaptunk Istentől még egy „hatodik érzékszervet" is és ez a hit. A hitet arra kaptuk, hogy megismerjük az Úr Jézust és mindazt, amit Ő mondott el nekünk. Ha a hitünket nem arra használjuk, amire kaptuk, vagyis hogy általa kapcsolatunk legyen az Úr Jézussal, akkor ezt már nem is hitnek nevezzük, hanem hiszékenységnek. A baj csak az, hogy a hiszékenység is működik! A Gonosz kínálta látszatgyógymódokba vetett hit az embert könnyen a Gonosszal kapcsolhatja össze, miközben igazi gyógyító hatásuk nincs is. Ahogyan ezt a Szentírás mondja: A Gonosz, az ördög nemcsak létezik, de „a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával" (2Thesszalonika 2,9) munkálkodik is, mert be akar csalni minket a csapdáiba.
Milyen jó, ha mi már ismerjük az Úr Jézust és a figyelmeztetéseit is, és így elkerülhetjük a csapdákat! Sőt az is jó, ha mindenkit, akit szeretünk, figyelmeztetünk ezekre a csapdákra és az elkerülés módjára is.
Dr. Erdélyi Judit

Az ÓVD A SZÍVED rovat előző számainkban megjelent írásai a VISZ honlapján olvashatók, (www.visz.org) az Örömhír újság ÖRÖMHÍR PLUSZ menüpontjában.

A cikk az Örömhír 2015/1 4.oldalán található

Legújabb számunk már megrendelhető ide kattintva!
Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com